Kalendarz Liceum

 

KALENDARZ  REKRUTACJI

do Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek

 

na rok szkolny 2017/2018

 

 

od 9 stycznia 2017 r. - przyjmowanie zgłoszeń kandydatek w sekretariacie szkoły

(tel. 22 / 841 38 54 lub 601 644 102) i ustalanie terminu rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przynieść:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydatki do liceum (do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie),
 • wykaz ocen z półrocza trzeciej klasy gimnazjum, poświadczony przez szkołę,
 • certyfikat FCE, CAE (jeśli dotyczy)
 • opinię o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydaną przez poradnię   psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy),
 • 1 aktualne zdjęcie podpisane na odwrocie.

 

   

     do 26 maja 2017 r. – wpłata wpisowego

 

 

do 24 czerwca 2017 (sobota) do godz. 14.00 – uzupełnianie dokumentów:

 • oryginał świadectwa ukończenia  gimnazjum,
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego OKE,
 • karta zdrowia ucznia,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu)
 • podpisany regulamin opłat
 • 3 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie,

 

 

28 czerwca (środa) – potwierdzenie przyjęcia do liceum; od godz. 12.00 informacja w sekretariacie osobiście lub telefonicznie.

 • możliwość zakupu stroju szkolnego
 • informacje dla rodziców o zebraniu  26 sierpnia 2017 r. (sobota) oraz wyjeździe integracyjnym uczennic klas I (1-3 września 2017 r.)