Kalendarz SP kl. 1-6

KALENDARZ  REKRUTACJI

do Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek

z oddziałami dwujęzycznymi

 

do KLAS I - VI

 na rok szkolny 2017/2018

 

od 25 stycznia 2017  r. – składanie dokumentów w sekretariacie szkoły

 

 

Należy złożyć:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie),
 • dokument wydany przez przedszkole: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (dotyczy kandydatów do klas I)
 • wykaz ocen z półrocza poświadczony przez szkołę (dotyczy kandydatek do klas V i starszych),
 • opinię o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną (jeśli dotyczy),
 • 1 aktualne zdjęcie podpisane na odwrocie,

 

kwiecień – maj (według ustalonych terminów z rodzicami)

 • rozmowy s. dyrektor z rodzicami
 • rozmowa pedagoga z kandydatkami do klasy V i starszymi
 • decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły

 

do 30 maja – wpłata wpisowego

 

czerwiec (termin zostanie ustalony) – zebranie dla rodziców uczniów  przyjętych do klas I

 

do 24 czerwca (sobota) do godz. 14.00 – uzupełnianie dokumentów:

 • karta zdrowia ucznia,
 • skrócony odpis aktu urodzenia.
 • dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu), jeśli nie ma go na odpisie aktu urodzenia
 • podpisany regulamin opłat (do pobrania w sekretariacie)
 • 3 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie