Kalendarz SP kl. 7

KALENDARZ  REKRUTACJI

do Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek

z oddziałami dwujęzycznymi

 

do KLASY VII

 

 na rok szkolny 2017/2018

 

od 11 stycznia 2017  r. - przyjmowanie zgłoszeń kandydatek w sekretariacie szkoły

(tel. 22 841 38 54 lub 601 644 102) i ustalanie terminu rozmowy kwalifikacyjnej

 

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przynieść:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie),
 • wykaz ocen z półrocza szóstej klasy  poświadczony przez szkołę,
 • opinię o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną (jeśli dotyczy),
 • 1 aktualne zdjęcie podpisane na odwrocie,

 

 9 maja (wtorek)     Egzamin wstępny:

 • godz. 15.30  - 16.30 -  test z języka angielskiego (dla wszystkich kandydatek)

 

od 16 maja  - wstępna informacja na temat  wyniku egzaminu oraz przyjęcia do klasy dwujęzycznej (w sekretariacie) (Wynik egzaminu nie jest równoznaczny z przyjęciem do szkoły).

 

do 30 maja – wpłata wpisowego

 

do 24 czerwca (sobota) do godz. 14.00 – uzupełnianie dokumentów:

 • oryginał świadectwa promocyjnego do klasy VII,
 • karta zdrowia ucznia,
 • skrócony odpis aktu urodzenia.
 • dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu)
 • podpisany regulamin opłat (do pobrania w sekretariacie)
 • 3 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie

 

27 czerwca  (wtorek) – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły; od godz. 12.00 informacja w sekretariacie, osobiście lub telefonicznie

 • możliwość zakupu stroju szkolnego
 • informacje dla rodziców o zebraniu 2 września (sobota) oraz wyjeździe integracyjnym uczennic klas VII (4-6 września 2017 r.).

 

2 września (sobota) – zebranie dla rodziców uczennic przyjętych do klas VII