Procedury rekrutacji - liceum

Procedury Rekrutacji Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego

 Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi

 na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Podstawa prawna

Art. 1

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. (z późn. zmianami) o systemie oświaty.
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu Na podstawie art. 20zh ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia

 

Postanowienia ogólne

Art. 2

 

 1. Szkoła jest dostępna dla każdej kandydatki, która pragnie do niej uczęszczać i wyraża gotowość stosowania się do zapisów Statutu i realizowania założeń programu wychowawczego i  programu profilaktyki.
 2. Do szkoły kandydatki są przyjmowane na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, wyników uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym i ocen otrzymanych w pierwszym semestrze klasy trzeciej gimnazjum oraz ocen otrzymanych na zakończenie roku szkolnego.
 3. Uczennice spoza Warszawy mają zapewnione miejsca w przyszkolnym internacie.
 4. Istnieje możliwość uzyskania stypendium naukowego i socjalnego Fundacji Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek.

 

Wymagane dokumenty

Art.3

 

 1. Wypełniony kwestionariusz kandydatki do liceum, do klasy I,  klasy pre-IB, 1 IB (po pre-IB w LO Sióstr Nazaretanek)  lub 1 IB
 2. Wykaz ocen z pierwszego semestru (drugiego trymestru) poświadczony przez szkołę
 3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (po zakończeniu roku szkolnego)
 4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 5. Certyfikat egzaminu FCE / CAE (jeśli dotyczy)
 6. Skrócony odpis aktu urodzenia
 7. Dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu)
 8. Karta zdrowia ucznia
 9. Opinię o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy)
 10. 4 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie
 11.  Podpisany przez rodziców regulamin opłat

 

Art. 4

Dokumenty są przyjmowane w sekretariacie szkoły od 11 stycznia

do 24 czerwca 2017 r.

 

Warunki przyjęcia do pierwszej klasy

Art. 5

 

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami)
 3. Co najmniej dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w pierwszym semestrze klasy trzeciej gimnazjum i na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki  egzaminu gimnazjalnego

Warunki przyjęcia do klasy pre-IB

Art. 6

 

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami)
 3. Co najmniej dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w pierwszym semestrze klasy trzeciej gimnazjum i na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki  egzaminu gimnazjalnego
 4. Zaliczenie na co najmniej 50% testu z języka angielskiego - poziom FCE (posiadanie certyfikatu FCE zwalnia kandydatkę z obowiązku przystąpienia do testu)

 

 

Warunki przyjęcia do klasy IB DP uczennic, które realizowały kl. I LO w innej szkole

Art. 7

 

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami  (prawnymi opiekunami)
 3. Co najmniej dobra ocena zachowania  oraz dobre wyniki uzyskane po klasie I LO
 4. Zaliczenie na co najmniej 50 % testu z języka angielskiego - poziom CAE (posiadanie certyfikatu CAE zwalnia kandydatkę z obowiązku przystąpienia do testu)
 5. Zdanie egzaminów z przedmiotów wybranych na poziomie HL (Higher Level) oraz egzaminu z matematyki na poziomie SL (Standard Level) oraz z języka angielskiego: język i literatura (Standard i Higher Level) dla uczennic, które wybrały te przedmioty.

 

 

Warunki przyjęcia do klasy IB DP uczennic, które realizowały kl. I LO w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie

Art. 8

 

 1. Co najmniej dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane po klasie I LO.
 2. Zaliczenie na co najmniej 50% testu z języka angielskiego – poziom CAE (posiadanie certyfikatu CAE zwalnia kandydatkę z obowiązku przystąpienia do testu).
 3. Zdanie egzaminów z przedmiotów wybranych na poziomie HL (Higher Level) oraz egzaminu z matematyki na poziomie SL (Standard Level) oraz z języka angielskiego: język i literatura (Standard i Higher Level) dla uczennic, które wybrały te przedmioty.
 4. Uzyskanie co najmniej oceny dobrej na koniec pierwszego semestru kl. I LO oraz rekomendacji nauczycieli przedmiotów wybranych do realizacji na poziomie HL zwalnia kandydatkę z egzaminów, o których mowa w pkt.
 5. Pozytywna opinia zespołu nauczycieli kl. I LO (pre-IB).

 

 

Komisja rekrutacyjna

Art. 9

 

 1. Dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną.
 2. Na zakończenie pracy komisja rekrutacyjna sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017.
 3.  Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatki na podstawie spełnienia przez nią warunków rekrutacji.
  1. Zgodnie ze Statutem Szkoły dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów niniejszych procedur.

 

 

Warszawa, 30.11.2016 r.