Procedury rekrutacji - SP kl. 7

 

Procedury Rekrutacji

do Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek

z Oddziałami Dwujęzycznymi

 

do klasy VII

 

na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Szkoła jest dostępna dla każdej kandydatki, która pragnie do niej uczęszczać i wspierana przez rodziców (prawnych opiekunów) wyraża gotowość stosowania się do zapisów Statutu i realizowania założeń programu wychowawczego i  programu profilaktyki.
 2. Kandydatka do klasy VII zostaje przyjęta na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, ocen otrzymanych w pierwszym semestrze klasy szóstej i na świadectwie promocyjnym do klasy VII (oraz wyniku egzaminu wewnętrznego z języka angielskiego – przy rekrutacji do klasy dwujęzyczne)j.
 1. Kandydatka niebędąca obywatelem polskim oraz kandydatka, która pobierała naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, przyjmowana jest na podstawie rozmowy rekrutacyjnej oraz ocen otrzymanych na świadectwie promocyjnym.
 2. Istnieje możliwość uzyskania stypendium naukowego i socjalnego Fundacji Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek.

 

Wymagane dokumenty

Art.2

 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy kandydatki do klasy VII
 2. Wykaz ocen z pierwszego semestru (drugiego trymestru) poświadczony przez szkołę
 3. Oryginał świadectwa promocyjnego do klasy VII
 4. Skrócony odpis aktu urodzenia
 5. Dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu)
 6. Karta zdrowia ucznia (jeśli była prowadzona w szkole)
 7. Opinia o ewentualnych dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną  (jeśli dotyczy)
 8. 4 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie
 9.  Podpisany przez rodziców regulamin opłat

 

Art. 3

Dokumenty są przyjmowane w sekretariacie szkoły od 11 stycznia do 24 czerwca 2017 roku.

 

Warunki przyjęcia do klasy VII

Art. 4

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami)
 3. Uzyskanie wysokich wyników  w klasie VI

 

Warunki przyjęcia do oddziału dwujęzycznego

Art. 5

 1. Spełnienie warunków zawartych w Art. 4 niniejszych procedur.
 2. Zaliczenie na co najmniej 50 % testu z języka angielskiego.

 

Komisja rekrutacyjna

Art. 6

 1. Dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną
 2. Komisja rekrutacyjna prowadzi czynności rekrutacyjne zgodnie z Art. 4 i Art. 5
 3. Na zakończenie pracy komisja sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.
 4. Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatki na podstawie wypełnienia przez nią warunków rekrutacji.
 5. Zgodnie ze Statutem Szkoły dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów niniejszych procedur.

 

 

Warszawa, 02.01.2017 r.