Procedury rekrutacji - SP kl. 1

 

Procedury Rekrutacji

do Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek

z Oddziałami Dwujęzycznymi

 

do klasy I

 

na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

 

Postanowienia ogólne

Art. 1

 

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów misji szkoły oraz zasad zawartych w szkolnym statucie, programie wychowawczym i regulaminach.

 

 1. Do szkoły przyjmowane są dzieci siedmioletnie i sześcioletnie, które uczestniczyły
  w przynajmniej rocznym przygotowaniu przedszkolnym oraz są otwarte na wartości chrześcijańskie i których rodzice świadomie wybierają katolicki kierunek wychowania.

 

 1. Kandydaci są przyjmowani na podstawie zapisu oraz rozmowy z dzieckiem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami.

 

 

 

Wymagane dokumenty

Art.2

 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy dziecka
 2. Skrócony odpis aktu urodzenia
 3. Dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu), jeśli nie ma go na odpisie aktu urodzenia
 4. świadectwo zdrowia (bilans sześciolatka)
 5. dokument wydany przez przedszkole: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
 6. Opinia o ewentualnych dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną  (jeśli dotyczy)
 7. 4 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie
 8.  Podpisany przez rodziców regulamin opłat

 

 

Art. 3

Dokumenty są przyjmowane w sekretariacie szkoły od 25 stycznia do 24 czerwca 2017 roku.

 

 

Warunki przyjęcia do klasy I

Art. 4

 1. Złożenie dokumentów
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami)
 3. Rozmowa diagnozująca z dzieckiem

 

 

Komisja rekrutacyjna

Art. 5

 1. Dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną
 2. Na zakończenie pracy komisja rekrutacyjna sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.
 3. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej podejmuje dyrektor na podstawie wyniku rozmów Zgodnie ze Statutem Szkoły dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów niniejszych procedur.

 

 

Warszawa, 02.01.2017 r.