Oferta edukacyjna - matura międzynarodowa

 

Program Matury Międzynarodowej IB DP
w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym
Sióstr Nazaretanek
z Oddziałami MiędzynarodowymiMatura Międzynarodowa w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie to szansa dla dziewcząt samodzielnie myślących, pragnących świadomie kształtować swoje dalsze losy. Program IB DP pozwala rozwijać indywidualne zdolności i realizować marzenie o szkole uczącej jak dokonywać trafnych wyborów. W Nazarecie nie ma miejsca na nudę, ponieważ szkoła przygotowuje kandydatki do aktywnego studiowania, zarówno w krajowych, jak i zagranicznych uczelniach. Dziewczęta zaczynają naukę w klasie pre–IB, a następnie uczestniczą w dwuletnim programie IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme) zakończonym egzaminem maturalnym.

Szkoła nasza, jako szkoła katolicka, jest otwarta dla osób różnych kultur, religii i narodowości. Jej zadaniem jest synteza rozumu i wiary, kultury i życia w oparciu o wartości chrześcijańskie. Od każdej z uczennic wymagamy szacunku dla wartości, którym Szkoła pragnie dawać świadectwo.

 

Program Międzynarodowej Matury

 

International Baccalaureate Organization jest organizacją non-profit z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. Zrzesza 3 717 szkół w 147 krajach. IBO oferuje cztery programy edukacyjne na poziomie międzynarodowym dla trzech etapów edukacyjnych:

  • Primary Years Programme (PYP): 3 – 12 lat
  • Middle Years Programme (MYP): 11 – 16 lat
  • Diploma Programme (DP): 16 – 19 lat
  • Career-related Certificate (IBCC): 16 – 19 latProgram dla uczniów w wieku 16 - 19 lat trwa dwa lata. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim. Program przygotowuje uczniów do zdawania międzynarodowej matury. Program przeznaczony jest dla zdolnych i ambitnych uczniów potrafiących samodzielnie pracować pod kierunkiem nauczyciela

Międzynarodowa matura honorowana jest przez większość uczelni na świecie, w tym w Polsce.Diploma Programme CurriculumKl. pre-IB

Nauka w Diploma Programme trwa 2 lata (odpowiednik 2 i 3 klasy liceum). W naszej szkole jest poprzedzona klasą wstępną, tzw. pre-IB (odpowiednik 1 klasy liceum). Nauczanie w klasie pre-IB prowadzone jest w dwóch językach: polskim oraz angielskim będącym drugim językiem nauczania.Przedmioty w klasach 1 i 2 IB

Rozpoczynając naukę w DP uczeń wybiera 6 przedmiotów spośród sześciu grup, przy czym co najmniej trzy i co najwyżej cztery przedmioty muszą być nauczane na poziomie rozszerzonym, a pozostałe na poziomie podstawowym. Zalecany czas realizacji to 240 godzin (6 godz. tygodniowo przez 2 lata) dla poziomu rozszerzonego oraz 150 godzin (tj. 4 godz. tygodniowo przez 2 lata) dla poziomu podstawowego.CAS - TOK - EETheory of Knowledge- teoria wiedzy,

Każdy uczeń musi uzyskać zaliczenie tego przedmiotu. Ten interdyscyplinarny przedmiot kształci umiejętność krytycznego myślenia i dostrzegania związków pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy. TOK obejmuje 100 godz. lekcyjnych w ciągu 2 lat. Na zakończenie kursu uczniowie piszą pracę 1.200 - 1.600 słów i przygotowują 10 minutową prezentację.Extended Essay- praca dyplomowa

Każdy uczeń musi napisać pracę dyplomową opartą na własnych badaniach i przemyśleniach na temat wybrany z katalogu tematów przygotowanych przez IBO. Praca ma objętość ok. 4.000 słów Stanowi ona przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej na studiach wyższych.CAS - Creativity, Action, Service - praca na rzecz środowiska

Program ten służy rozwojowi własnemu ucznia, przygotowaniu go do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie i pracy na rzecz ludzi potrzebujących.Ocenianie

 

Diploma Programme

Wszystkie egzaminy i prace oceniane są według kryteriów IBO. Prace oceniane są przez egzaminatorów zewnętrznych - zazwyczaj z innego kraju. Wyniki egzaminów są obiektywne, wiarygodne i porównywalne. Za egzamin z każdego przedmiotu można otrzymać od 1 - 7 pkt. Z 6 przedmiotów można otrzymać maks. 42 pkt. Należy też zaliczyć TOK, Extended Essay i CAS. Maksymalna liczba punktów, które można otrzymać - 45 (dodatkowe 3 pkt. uczniowie dostają za wyróżniające się prace zaliczeniowe z TOK i Extended Essay). Aby uzyskać świadectwo międzynarodowej matury trzeba zdobyć min. 24 pkt.Oferta przedmiotowa naszej szkoły:

 

 

 

 

Grupa 1 język polski A (literatura) (SL/HL),
język angielski A (literatura i język) (SL/HL),
Grupa 2 język angielski B (SL/HL),
język niemiecki B (SL/HL),
język francuski B (SL/IIL),
język francuski ab initio
Grupa 3 historia (SL/HL),
geografia (SL/HL),
biznes i zarządzanie (SL/HL),
Grupa 4 biologia (SL/HL),
fizyka (SL/HL),
chemia (SL/HL)
Grupa 5 matematyka (SL/HL),
matematyka (studies) (SL)
Grupa 6 dodatkowo wybrany przedmiot z grup 1-4

 

 

 Zajęcia z danego przedmiotu są prowadzone, jeśli zbierze się wystarczająco duża grupa uczennic.


Uczennice klas IB DP są zobowiązane wymaganiami programu do zaliczenia kursu teorii wiedzy (Theory of Knowledge), napisania pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu (Extended Essay) i aktywnego udziału w zajęciach na rzecz środowiska (CAS - Creativity, Action, Service). Ponadto uczennice wszystkich klas IB DP uczestniczą w lekcjach religii.