Kalendarz SP

KALENDARZ  REKRUTACJI

do Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek

z Oddziałami Dwujęzycznymi

na rok szkolny 2018/2019

 

od 08 stycznia 2018  r. – składanie dokumentów w sekretariacie szkoły

 

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przynieść:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie),
 • dokument wydany przez przedszkole: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (dotyczy kandydatów do klas I)
 • wykaz ocen z półrocza poświadczony przez szkołę (dotyczy kandydatek do klas starszych),
 • opinię o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną (jeśli dotyczy),
 • 1 aktualne zdjęcie podpisane na odwrocie,

 

luty – maj (według ustalonych terminów z rodzicami)

 • rozmowy s. dyrektor z rodzicami
 • rozmowy diagnozujące z dziećmi do klas I-III
 • rozmowy rekrutacyjne pedagoga z kandydatkami do klasy IV-VII
 • decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły

 

dla kandydatek do klasy VII: 

14 maja (poniedziałek), godz. 15.30  - 16.30 - test z języka angielskiego

21  maja  - ogłoszenie wyników egzaminu (wynik egzaminu nie jest równoznaczny z przyjęciem do szkoły).

do 30 maja – wpłata wpisowego

 

do 23 czerwca (sobota) do godz. 14.00 – uzupełnianie dokumentów:

 • oryginał świadectwa promocyjnego do klasy programowo wyższej
 • karta zdrowia ucznia,
 • skrócony odpis aktu urodzenia.
 • dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu), jeśli nie ma go na odpisie aktu urodzenia
 • podpisany regulamin opłat (do pobrania w sekretariacie)
 • 3 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie

 

26 czerwca ( wtorek) ogłoszenie listy przyjętych uczniów; od godz. 12.00 informacja w sekretariacie osobiście lub telefonicznie.

 

1 września (sobota) – spotkanie rodziców nowoprzyjętych uczniów