Procedury rekrutacji - liceum

Procedury Rekrutacji Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego

 Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi

 na rok szkolny 2018/2019

 

Postanowienia ogólne

Art. 1

 

 1. Szkoła jest dostępna dla każdej kandydatki, która pragnie uczęszczać do szkoły katolickiej i wyraża gotowość stosowania się do zapisów Statutu i realizowania założeń programu wychowawczego i  programu profilaktyki.
 2. Do szkoły kandydatki są przyjmowane na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, wyników uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym i ocen otrzymanych w pierwszym semestrze klasy trzeciej gimnazjum oraz ocen otrzymanych na zakończenie roku szkolnego.
 1. Termin rozmowy rekrutacyjnej rodzic ustala w sekretariacie szkoły.
 2. Istnieje możliwość uzyskania stypendium naukowego i socjalnego Fundacji Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek.
 1. Uczennice spoza Warszawy mają zapewnione miejsca w przyszkolnym internacie.

 

Wymagane dokumenty

Art.2

 

 1. Wypełniony kwestionariusz kandydatki do liceum, do klasy I,  klasy pre-IB, 1 IB (po pre-IB w LO Sióstr Nazaretanek), 1 IB (po kl. I w innej szkole)
 2. Wykaz ocen z pierwszego semestru (drugiego trymestru) poświadczony przez szkołę
 3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (po zakończeniu roku szkolnego)
 4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 5. Certyfikat egzaminu FCE / CAE (jeśli dotyczy)
 6. Skrócony odpis aktu urodzenia
 7. Dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu)
 8. Karta zdrowia ucznia
 9. Opinię o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy)
 10. 4 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie
 11.  Podpisany przez rodziców regulamin opłat

Art. 3

Dokumenty są przyjmowane w sekretariacie szkoły od 08 I do 23 VI 2018 r.

 

 

 

Warunki przyjęcia do pierwszej klasy

Art. 4

 

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami)
 3. Co najmniej dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w pierwszym okresie klasy trzeciej gimnazjum i na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki  egzaminu gimnazjalnego
 4. Opłata wpisowego w wysokości 1000 zł. (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu córki do szkoły).

 

Warunki przyjęcia do klasy pre-IB

Art. 5

 

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami)
 3. Co najmniej dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w pierwszym okresie klasy trzeciej gimnazjum i na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki  egzaminu gimnazjalnego
 4. Zaliczenie na co najmniej 50% testu z języka angielskiego - poziom FCE (posiadanie certyfikatu FCE zwalnia kandydatkę z obowiązku przystąpienia do testu)
 5.  Dla osób z innych systemów edukacyjnych – egzamin z matematyki
 6. Opłata wpisowego w wysokości 1800 zł. (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu córki do szkoły).

 

 

Warunki przyjęcia do klasy IB DP uczennic, które realizowały kl. I LO w innej szkole

Art. 6

 

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami  (prawnymi opiekunami)
 3. Co najmniej dobra ocena zachowania  oraz dobre wyniki uzyskane po klasie I LO
 4. Zaliczenie na co najmniej 50 % testu z języka angielskiego - poziom CAE (posiadanie certyfikatu CAE zwalnia kandydatkę z obowiązku przystąpienia do testu)
 5. Zdanie egzaminów z przedmiotów wybranych na poziomie HL (Higher Level) oraz egzaminu z matematyki na poziomie SL (Standard Level) oraz z języka angielskiego: język i literatura (Standard i Higher Level) dla uczennic, które wybrały te przedmioty.
 6. Uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 2500 zł

 

Warunki przyjęcia do klasy IB DP uczennic, które realizowały kl. I LO w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie

Art. 7

 

 1. Co najmniej dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w klasie I LO.
 2. Zaliczenie na co najmniej 50% testu z języka angielskiego – poziom CAE (posiadanie certyfikatu CAE zwalnia kandydatkę z obowiązku przystąpienia do testu).
 3. Zdanie egzaminów z przedmiotów wybranych na poziomie HL (Higher Level) oraz egzaminu z matematyki na poziomie SL (Standard Level) oraz z języka angielskiego: język i literatura (Standard i Higher Level) dla uczennic, które wybrały te przedmioty.
 4. Uzyskanie co najmniej oceny dobrej na koniec pierwszego semestru kl. I LO oraz rekomendacji nauczycieli przedmiotów wybranych do realizacji na poziomie HL zwalnia kandydatkę z egzaminów, o których mowa w pkt. 3.
 5. Pozytywna opinia zespołu nauczycieli kl. I LO (pre-IB).
 6. Uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 2500 zł

 

Komisja rekrutacyjna

Art. 8

 

 1. Dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną.
 2. Na zakończenie pracy komisja rekrutacyjna sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019.
 3.  Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatki na podstawie spełnienia przez nią warunków rekrutacji.
 4. Zgodnie ze Statutem Szkoły dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów niniejszych procedur.

 

 

 

Warszawa, 28.12.2017 r.