Procedury rekrutacji - liceum

Procedury Rekrutacji Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego

 Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi

 na rok szkolny 2019/2020

 

Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. W roku szkolnym 2019/2020 prowadzona jest rekrutacja do klas I dla absolwentek klas trzecich gimnazjum oraz ósmych szkoły podstawowej oraz do klasy II liceum do programu matury międzynarodowej IB DP (dotyczy absolwentek klasy I LO).
 2. W roku szkolnym 2019/2020 zostaną uruchomione następujące oddziały:
 • w 3-letnim liceum dla absolwentek gimnazjum:
  • 2 oddziały ogólne,
  • 1 klasa pre-IB przygotowująca do programu matury międzynarodowej IB DP,
 • w 4-letnim liceum dla absolwentek szkoły podstawowej:
  • 1 odział z ogólnym programem nauczania,
  • 1 klasa dwujęzyczna, w której na wybranych przedmiotach prowadzone będzie nauczanie z elementami języka angielskiego
  • 1 klasa pre-IB przygotowująca do programu matury międzynarodowej IB DP, w której większość przedmiotów prowadzonych będzie w języku angielskim.
 1. Szkoła jest dostępna dla każdej kandydatki, która pragnie uczęszczać do szkoły katolickiej i wyraża gotowość stosowania się do zapisów Statutu i realizowania założeń programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Do szkoły kandydatki są przyjmowane na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, wyników uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym / egzaminie ósmoklasisty i ocen otrzymanych w pierwszym semestrze klasy trzeciej gimnazjum /ósmej szkoły podstawowej oraz ocen otrzymanych na zakończenie roku szkolnego.
 1. Kandydatki do klasy dwujęzycznej oraz pre-IB przystępują do egzaminu z języka angielskiego.
 2. Termin rozmowy rekrutacyjnej rodzic ustala w sekretariacie szkoły.
 1. Uczennice spoza Warszawy mogą ubiegać się o miejsca w przyszkolnym internacie.

 

 

 

 

Warunki przyjęcia do pierwszej klasy z programem ogólnym

Art. 2

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami)
 3. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w pierwszym okresie klasy trzeciej gimnazjum/ ósmej szkoły podstawowej i na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki  egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty
 4. Opłata wpisowego w wysokości 1000 zł. (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu córki do szkoły) – do 30 maja.

 

Warunki przyjęcia do klasy I dwujęzycznej (dotyczy liceum 4-letniego)

Art. 3

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami)
 3. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w pierwszym okresie klasy ósmej i na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki  egzaminu ósmoklasisty
 4. Zaliczenie testu z języka angielskiego
 5.  Dla osób z innych systemów edukacyjnych – egzamin z matematyki
 6. Opłata wpisowego w wysokości 1300 zł. (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu córki do szkoły) – do 30 maja.

 

Warunki przyjęcia do klasy pre-IB (dotyczy liceum 3-letniego oraz 4-letniego)

Art. 4

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami)
 3. Co najmniej dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w pierwszym okresie klasy trzeciej gimnazjum i na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki  egzaminu gimnazjalnego
 4. Zaliczenie testu z języka angielskiego - poziom FCE (posiadanie certyfikatu FCE zwalnia kandydatkę z obowiązku przystąpienia do testu)
 5.  Dla osób z innych systemów edukacyjnych – egzamin z matematyki
 6. Opłata wpisowego w wysokości 1800 zł. (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu córki do szkoły).

 

Warunki przyjęcia do klasy IB DP uczennic, które realizowały kl. I LO w innej szkole (dotyczy uczennic po klasie I 3-letniego liceum)

Art. 5

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły
 2. Rozmowa dyrektora z rodzicami  (prawnymi opiekunami)
 3. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania  oraz dobre wyniki uzyskane po klasie I
 4. Zaliczenie na co najmniej 50 % testu z języka angielskiego - poziom CAE (posiadanie certyfikatu CAE zwalnia kandydatkę z obowiązku przystąpienia do testu)
 5. Zdanie egzaminów z przedmiotów wybranych na poziomie HL (Higher Level) oraz egzaminu z matematyki na poziomie SL (Standard Level) oraz z języka angielskiego: język i literatura (Standard i Higher Level) dla uczennic, które wybrały te przedmioty.
 6. Uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 2500 zł do 30 maja.

 

Warunki przyjęcia do klasy IB DP uczennic, które realizowały kl. I LO w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie

Art. 6

 1. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki uzyskane w klasie I LO.
 2. Zaliczenie na co najmniej 50% testu z języka angielskiego – poziom CAE (posiadanie certyfikatu CAE zwalnia kandydatkę z obowiązku przystąpienia do testu).
 3. Zdanie egzaminów z przedmiotów wybranych na poziomie HL (Higher Level) oraz egzaminu z matematyki na poziomie SL (Standard Level) oraz z języka angielskiego: język i literatura (Standard i Higher Level) dla uczennic, które wybrały te przedmioty.
 4. Uzyskanie co najmniej oceny dobrej na koniec pierwszego semestru kl. I LO oraz rekomendacji nauczycieli przedmiotów wybranych do realizacji na poziomie HL zwalnia kandydatkę z egzaminów, o których mowa w pkt. 3.
 5. Pozytywna opinia zespołu nauczycieli kl. I LO (pre-IB).
 6. Uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 2500 zł. do 30 maja.

 

Harmonogram rekrutacji do klas I

Art.7

 1. 1.        Składanie wniosków w sekretariacie szkoły - 1 września 2018 - 15 kwietnia 2019
 2. Rozmowy dyrekcji Szkoły z rodzicami kandydatów 11 lutego – 10 maja 2019
 3. Egzaminy z języka angielskiego (i matematyki) – dotyczy kandydatek do klas pre-IB i dwujęzycznej
 • 13 maja godz. 14.00 - test z matematyki dla kandydatek z innych systemów edukacyjnych
 • 13 maja, godz. 15:30 –  test z języka angielskiego dla uczennic, które nie posiadają certyfikatu FCE
 1. Ogłoszenie listy przyjętych – 20 maja 2019 r.
 2. Wpłata bezzwrotnego wpisowego – do 30 maja 2019 r.
 3. Uzupełnianie dokumentów – do 22 czerwca (sobota) do godz. 14.00
 4. Potwierdzenie przyjęcia do liceum; od godz. 12.00 informacja do pozyskania w sekretariacie – osobiście lub telefonicznie – 24 czerwca
 5. Spotkanie rodziców uczennic klas I – 31 sierpnia (sobota)

 

Harmonogram rekrutacji do klasy II LO z programem matury międzynarodowej 1 IB DP

Art.8

 1. Składanie wniosków w sekretariacie szkoły - 1 września 2018 - 15 kwietnia 2019 (nie dotyczy uczennic klasy pre-IB Liceum Sióstr Nazaretanek)
 2. Rozmowy dyrekcji Szkoły z rodzicami kandydatów 11 lutego – 10 maja 2019(nie dotyczy uczennic klasy pre-IB Liceum Sióstr Nazaretanek)
  1. Egzaminy: 8-10  kwietnia
 • egzaminy z języka angielskiego, z przedmiotów wybranych do realizacji na poziomie rozszerzonym oraz z matematyki na poziomie SL i z języka angielskiego: język i literatura na poziomie SL i HL (dla uczennic, które wybrały te przedmioty).
 1. Ogłoszenie wyników egzaminów– 27 kwietnia
 2. Wpłata bezzwrotnego wpisowego – do 30 maja 2019 r.
 3. Uzupełnianie dokumentów – do 22 czerwca (sobota) do godz. 14.00
 4. Potwierdzenie przyjęcia do liceum; od godz. 12.00 informacja do pozyskania w sekretariacie – osobiście lub telefonicznie – 24 czerwca
 5. spotkanie rodziców i uczennic klasy 1 IB (matura międzynarodowa) - 31 sierpnia (sobota)

 

             Wymagane dokumenty

Art.9

Dokumenty złożone przed rozmową rekrutacyjną:

 

 1. 1.      Wypełniony kwestionariusz kandydatki do liceum, do klasy I,  klasy pre-IB, 1 IB (po pre-IB w LO Sióstr Nazaretanek), 1 IB (po kl. I w innej szkole)
 2. Wykaz ocen z pierwszego semestru (drugiego trymestru) poświadczony przez szkołę
 3. Certyfikat egzaminu FCE (do pre-IB) / CAE (do 1 IB) - jeśli dotyczy
 4. Opinię o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy)
 5. 1 aktualne zdjęcie podpisane na odwrocie

 

Dokumenty złożone po przyjęciu kandydatki do szkoły

 1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego)
 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 3. Skrócony odpis aktu urodzenia
 4. Dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu)
 5. Karta zdrowia ucznia
 6. 3 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie
 7. Podpisany przez rodziców regulamin opłat

 

Komisja rekrutacyjna

Art. 10

 

 1. Dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną.
 2. Na zakończenie pracy komisja rekrutacyjna sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.
 3.  Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatki na podstawie spełnienia przez nią warunków rekrutacji.
  1. Zgodnie ze Statutem Szkoły dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów niniejszych procedur.

 

 

Warszawa, 10.07.2018 r.