Procedury rekrutacji - SP kl. I-III

 

Procedury Rekrutacji

do Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek

z Oddziałami Dwujęzycznymi

 

klasy I-III

na rok szkolny 2018/2019

 

 

Postanowienia ogólne

Art. 1

 

 1. Na rok szkolny 2018/2019 prowadzona jest rekrutacja do żeńskich klas I-III oraz do klas I-II dla chłopców.
 2. Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów misji szkoły, katolickiego kierunku wychowania oraz zasad zawartych w szkolnym statucie, programie wychowawczym i regulaminach.
 3. Do klasy I przyjmowane są dzieci siedmioletnie i sześcioletnie, które uczestniczyły
  w przynajmniej rocznym przygotowaniu przedszkolnym
 4. Rekrutacja polega na przeprowadzeniu rozmowy diagnozującej z dzieckiem (przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej) i rozmowy dyrektora szkoły z rodzicami dziecka.
 1. Potwierdzeniem zgłoszenia i warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej jest złożenie przez rodziców kwestionariusza osobowego dziecka.
 2. Termin rozmowy rekrutacyjnej rodzic ustala w sekretariacie szkoły.

 

Wymagane dokumenty

Art.2

 1.          Wypełniony kwestionariusz osobowy dziecka
 2.          Skrócony odpis aktu urodzenia
 3.          Dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu), jeśli nie ma go na odpisie aktu urodzenia
 4.          świadectwo zdrowia (bilans sześciolatka) lub karta zdrowia z poprzedniej szkoły
 5.          dokument wydany przez przedszkole: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej – dotyczy kandydatów do klasy I
 6.          Wykaz ocen / ocenę opisową z pierwszego okresu roku szk. 2017/2018 kl. I/II
 7.          Oryginał świadectwa promocyjnego do klasy II/III za rok szkolny 2017/2018
 8.          Opinia o ewentualnych dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną  (jeśli dotyczy)
 9.          4 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie
 10.         Podpisany przez rodziców regulamin opłat

Art. 3

Dokumenty są przyjmowane w sekretariacie szkoły od 8  stycznia do 23 czerwca 2018 roku.

 

Warunki przyjęcia

Art. 4

 1. Pozytywny wynik
 • rozmowy diagnozującej z dzieckiem
 • rozmowy z rodzicami
 1. Opłata wpisowego w wysokości 1000 zł. (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu dziecka do szkoły).
 2. Decyzję o przyjęciu kandydatów podejmuje dyrektor na podstawie wyniku rozmów oraz kolejności zapisu do szkoły.

 

 

Komisja rekrutacyjna

Art. 5

 1. Dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną
 2. Komisja rekrutacyjna prowadzi czynności rekrutacyjne zgodnie z procedurami
 3. Na zakończenie pracy komisja sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego na

rok szkolny 2018/2019.

 1. Zgodnie ze Statutem Szkoły dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych

elementów niniejszych procedur.

 

 

Warszawa, 28.12.2017 r.