Procedury rekrutacji - SP kl. IV-VII

Procedury Rekrutacji

do Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek

z Oddziałami Dwujęzycznymi

 

klasy IV-VII

na rok szkolny 2018/2019

 

Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Na rok szkolny 2018/2019 prowadzona jest rekrutacja do żeńskich klas IV-VII.
 2. Szkoła jest dostępna dla każdej kandydatki, która pragnie uczęszczać do szkoły katolickiej i wspierana przez rodziców wyraża gotowość stosowania się do zapisów Statutu i realizowania założeń programu wychowawczego i  programu profilaktyki.
 3. Kandydatka zostaje przyjęta na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, ocen otrzymanych w pierwszym okresie roku szkolnego 2017/2018 i na świadectwie promocyjnym do klasy wyższej za rok szk. 2017/2018 (oraz wyniku egzaminu wewnętrznego z języka angielskiego – przy rekrutacji do klasy VII).
 1. Potwierdzeniem zgłoszenia i warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej jest złożenie przez rodziców kwestionariusza osobowego dziecka.
 2. Termin rozmowy rekrutacyjnej rodzic ustala w sekretariacie szkoły.

 

Wymagane dokumenty

Art.2

 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy kandydatki
 2. Wykaz ocen z pierwszego okresu roku szk. 2017/2018  poświadczony przez szkołę
 3. Oryginał świadectwa promocyjnego do klasy wyższej za rok szkolny 2017/2018
 4. Skrócony odpis aktu urodzenia
 5. Dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu)
 6. Karta zdrowia ucznia (jeśli była prowadzona w szkole)
 7. Opinia o ewentualnych dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną  (jeśli dotyczy)
 8. 4 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie
 9.  Podpisany przez rodziców regulamin opłat

 

Art. 3

Dokumenty są przyjmowane w sekretariacie szkoły od 8  stycznia do 23 czerwca 2018 roku.

 

Warunki przyjęcia do szkoły

Art. 4

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki, w której prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywacje wyboru szkoły
  1. Rozmowa dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami)
  2. Zaliczenie na co najmniej 50 % testu z języka angielskiego (dotyczy kandydatek do klasy VII).
  3. Opłata wpisowego w wysokości 1000 zł (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu dziecka do szkoły).

 

Komisja rekrutacyjna

Art. 5

 1. Dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną
 2. Komisja rekrutacyjna prowadzi czynności rekrutacyjne zgodnie z procedurami.
 3. Na zakończenie pracy komisja sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019.
 4. Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatki na podstawie wypełnienia przez nią warunków rekrutacji.
 5. Zgodnie ze Statutem Szkoły dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów niniejszych procedur.

 

 

Warszawa, 28.12.2017 r.