Procedury rekrutacji - SP kl. IV-VII

Procedury Rekrutacji

do Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek

z Oddziałami Dwujęzycznymi

 

na rok szkolny 2019/2020

 

Postanowienia ogólne

Art. 1

 

 1. Na rok szkolny 2018/2019 prowadzana jest rekrutacja do I klasy żeńskiej i męskiej.
 2. Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów misji szkoły, katolickiego kierunku wychowania oraz zasad zawartych w szkolnym statucie, programie wychowawczym i regulaminach.
 3. Do klasy I przyjmowane są:
 • dzieci 7- letnie
 • dzieci 6- letnie – jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Potwierdzeniem zgłoszenia i warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej jest złożenie przez rodziców kwestionariusza osobowego dziecka.
 2. Terminy spotkań rekrutacyjnych ustala sekretariat szkoły w porozumieniu z rodzicami.
 1. Rekrutacja polega na przeprowadzeniu spotkania diagnozującego z dzieckiem (przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej) i rozmowy dyrektora szkoły z rodzicami dziecka.

Art. 2

Etapy rekrutacji

 1. Składanie kwestionariuszy osobowych dzieci
 2. Rozmowa dyrekcji szkoły z rodzicami
 3. Spotkanie diagnozujące dla dzieci (w grupach)
 4. Składanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wystawionej przez przedszkole lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 6. Wpłata wpisowego.

 

Harmonogram rekrutacji

Art. 3

 1. 1.        Składanie wniosków w sekretariacie szkoły - 1 września 2018 - 15 kwietnia 2019
 2. Spotkanie diagnozujące z grupami dzieci - 18 lutego – 20 kwietnia 2019
 3. Rozmowy dyrekcji Szkoły z rodzicami kandydatów 18 lutego – 20 kwietnia 2019
 4. Składanie informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej albo opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do 30 kwietnia 2019 r.
 5. Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci – 10 maja 2019 r.
 6. Wpłata bezzwrotnego wpisowego – do 30 maja 2019 r.

 

Rekrutacja uzupełniająca do klas II-VIII

Art. 4

 1. Rodzice kandydatów do klas II-VIII zainteresowani zapisaniem dziecka do szkoły powinni skontaktować się z sekretariatem szkoły w celu umówienia spotkania z siostrą dyrektor.
 2. Egzamin z języka angielskiego dla kandydatek do klasy VII odbędzie się 13 maja o godzinie 15.30.

 

Wymagane dokumenty

Art.5

Dokumenty złożone przed rozmową rekrutacyjną:

 1.          1.         Wypełniony kwestionariusz osobowy dziecka
 2.          2.         dokument wydany przez przedszkole: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
 3.          3.         Opinia o ewentualnych dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną  (jeśli dotyczy)
 4.          4.         1 zdjęcie legitymacyjne
 5.          5.         Wykaz ocen / ocenę opisową za pierwszy okres roku szk. 2019/2020 (dotyczy rekrutacji do kl. II-VIII).

 

Dokumenty złożone po przyjęciu dziecka do szkoły:

 1.          6.         Skrócony odpis aktu urodzenia
 2.          7.         Dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu), jeśli nie ma go na odpisie aktu urodzenia
 3.          8.         świadectwo zdrowia (bilans sześciolatka) lub karta zdrowia z poprzedniej szkoły
 4.          9.         3 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie
 5.         10.       Podpisany przez rodziców regulamin opłat
 6.        11.       Świadectwo promocji (dotyczy rekrutacji do kl. II-VIII).

 

Warunki przyjęcia

Art. 6

 1. Złożenie dokumentów
 2. Pozytywny wynik
 • spotkania diagnozującego z dzieckiem
 • rozmowy z rodzicami
 1. Wynik egzaminu z języka angielskiego – dotyczy kandydatek do klasy VII
 2. Opłata wpisowego w wysokości 1000 zł. (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu dziecka do szkoły).
 3. Decyzję o przyjęciu kandydatów podejmuje dyrektor na podstawie wyniku rozmów.

 

Komisja rekrutacyjna

Art. 7

 1. Dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną
 2. Komisja rekrutacyjna prowadzi czynności rekrutacyjne zgodnie z procedurami
 3. Na zakończenie pracy komisja sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.
 4. Zgodnie ze Statutem Szkoły dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych

elementów niniejszych procedur.

 

 

Warszawa, 10.07.2018 r.